Terms and Conditions

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van
GetCertified Opleidingen B.V.

 

 1.0 Algemeen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van GetCertified Opleidingen B.V., op alle met GetCertified Opleidingen B.V. gesloten overeenkomsten, alsmede op alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding c.q. ter uitvoering daarvan.

Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze voor waarden en/of de overeenkomsten zijn alleen van kracht indien en voor zover deze door GetCertified Opleidingen B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

2.0 Offertes.

2.1 Offertes en/of prijsopgaven binden GetCertified Opleidingen B.V. niet en gelden als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

2.2 De geldigheidsduur van offertes bedraagt, indien niet anders is overeengekomen, 30 dagen, met dien verstande dat een overeenkomst slechts tot stand komt indien en voor zover GetCertified Opleidingen B.V. conform het in artikel 3.4 bepaalde opdracht (tot het geven van opleidingen dan wel het verrichten van overige diensten) aanvaardt.

2.3 Na afloop van de geldigheidsduur kunnen geen rechten meer worden ontleend.  

3.0 Aanmeldingen voor opleiding, totstandkoming (overige) overeenkomsten. 

3.1 Aanmeldingen voor opleidingen dienen schriftelijk te geschieden door ondertekening van de offerte of aanmeldingsformulier. De aanmelding voor een opleiding dient door GetCertified Opleidingen B.V. minimaal 10 dagen voor aanvang van de opleiding te zijn ontvangen, tenzij anders bepaald. Voor aanmeldingen voor opleidingen op basis van open inschrijving of voor opleidingen op basis van Individuele Groeps Cursus, gelden afwijkende voorwaarden.(zie artikel 13). Een overeenkomst (tot het geven van opleidingen dan wel verrichten van overige diensten) komt slechts tot stand indien en voor zover GetCertified Opleidingen B.V. een opdracht (c.q. aanmelding voor een opleiding) schriftelijk heeft aanvaard.

4.0 Annulering.

4.1 Binnen 2 weken na aanmelding kan de cursus vrij van kosten worden geannuleerd. Indien daarbij het lesmateriaal binnen 2 weken na ontvangst onbeschadigd retour wordt gezonden met opgaaf van reden, vervalt de inschrijving. Als bijdrage in de administratie- en verzendkosten wordt u dan € 35,- in rekening gebracht. Indien een training, ongeacht de reden daarvan, binnen een termijn van 29 tot 15 werkdagen voor aanvang van de afgesproken datum van de training wordt geannuleerd, is 50% van het cursus bedrag verschuldigd. Indien een training na deze termijn wordt geannuleerd of indien de cursist niet verschijnt is 100% van het cursusbedrag verschuldigd.

4.2 Indien een cliënt binnen 15 tot 5 werkdagen voor aanvang van de training verzoekt om verschuiving van de training en GetCertified Opleidingen B.V. met deze verschuiving instemt, dan is dat kosteloos, met dien verstande dat wanneer de training door een partner wordt verzorgd, 50% van de cursusprijs verschuldigd is.(NB: de regeling vervat in dit artikel 4.2 is helaas niet mogelijk voor groepstrainingen.)

4.3 Indien een training binnen 5 werkdagen voor aanvang wordt verschoven is 100% van de cursusprijs verschuldigd.

4.4 Eenmaal verschoven trainingen kunnen niet nogmaals verschoven of geannuleerd worden.

4.5 Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van GetCertified Opleidingen B.V. .

4.6 Indien een training door een partner van GetCertified Opleidingen B.V. wordt uitgevoerd, kunnen in afwijking van het bovenstaande, de annuleringsvoorwaarden van de partner van toepassing zijn.    

4.7 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan GetCertified Opleidingen B.V. heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij GetCertified Opleidingen B.V.. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt GetCertified Opleidingen B.V. er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de afnemer, is begonnen voor de termijn van 14 werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft 
  • e-learning en examenvouchers welke op naam en of emailadres van de koper zijn uitgegeven
  • goederen die volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de afnemer de verzegeling heeft verbroken

5.0  Prijzen.

5.1  Voor alle door GetCertified Opleidingen B.V. aangeboden opleidingen en overige diensten gelden de prijzen, dan wel de tarieven, zoals vermeld in het trainingsprogramma op de web site van GetCertified Opleidingen B.V. . Alle prijzen zijn exclusief 21 % BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5.2  Deze prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien na het sluiten van de overeenkomst wijzigen plaats dienen te vinden, dan behoudt GetCertified Opleidingen B.V. zich het recht voor om haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. (Indien en voor zover de prijzen aldus met meer dan 15% worden verhoogd, heeft cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden).

5.3  GetCertified Opleidingen B.V. is gerechtigd om per 1 januari van elk jaar de afgesproken en bevestigde tarieven in de overeenkomsten te verhogen conform de landelijk indexcijfer van het Centraal Bureau van de Statistiek, welke wordt vermeld in de Staatscourant.

6.0 Vacant

7.0  Betaling.

7.1  Cliënt dient de in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum doch voor aanvang van de training aan GetCertified Opleidingen B.V. te worden voldaan. Alle aan Cliënt in rekening gebrachte bedragen moeten zonder kortingen of inhoudingen worden voldaan. Cliënt is niet bevoegd tot verrekening. Cliënt heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens GetCertified Opleidingen B.V. op te schorten. Examengelden dienen voor het examen te zijn voldaan. Voor examens geldt tevens dat indien de opdrachtgever in gebreke blijft de ge-examineerde aansprakelijk is voor het voldoen van het examen geld.

7.2  Door enkel het verstrijken van een betalingstermijn is cliënt in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van GetCertified Opleidingen B.V. op cliënt onmiddellijk opeisbaar.

7.3  Cliënt is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende rente, vermeerderd met een opslag van 3%. Tevens zal voor elke aanmaning een bedrag van € 15,= administratiekosten in rekening worden gebracht.

7.4  Indien cliënt jegens GetCertified Opleidingen B.V. in verzuim is, is hij verplicht GetCertified Opleidingen B.V. buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door cliënt te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedrage tenminste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 115,00 te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzet belasting. Ieder bedrag dat van cliënt wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten.

7.5  Cliënt verplicht zich op eerste verzoek van GetCertified Opleidingen B.V. medewerking te verlenen aan het stellen van een deugdelijke zekerheid.

8.0  Garantie.

8.1  GetCertified Opleidingen B.V. staat er voor in dat de door haar geleverde opleidingen en overige diensten voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Klachten dienen onmiddellijk na constatering of binnen 8 werkdagen na beëindiging van de training of dienst aan GetCertified Opleidingen B.V. te worden gemeld. Op voorwaarde dat tijdig en correct is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de opleiding en/of overige dienst niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal GetCertified Opleidingen B.V. deze opnieuw en/of diensten opnieuw deugdelijk uitvoeren. Door voldoening aan die prestatie is GetCertified Opleidingen B.V. ter zake van haar verplichting jegens cliënt volledig gekweten en tot geen verdere (schade-) vergoeding gehouden.

9.0  Aansprakelijkheid en vrijwaring.

9.1  GetCertified Opleidingen B.V. is voorts niet aansprakelijk, noch op grond van wet, noch uit overeenkomst voor zgn. gevolgschade die cliënt of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten mochten lijden. Hieronder mede begrepen bedrijfsschade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van GetCertified Opleidingen B.V. beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.

9.2  Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van GetCertified Opleidingen B.V. op grond van Titel 3 afdeling 3 boek 6 Burgerlijk Wetboek (Productaansprakelijkheid). GetCertified Opleidingen B.V. zal voorts geen beroep doen op de opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van GetCertified Opleidingen B.V. of haar leidinggevend personeel.

9.3  Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van GetCertified Opleidingen B.V. of haar leidinggevend personeel zal cliënt GetCertified Opleidingen B.V. vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleiding en/of overige diensten en zal hij GetCertified Opleidingen B.V. alle schade vergoeden die GetCertified Opleidingen B.V. lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

10.0  Intellectueel eigendom.

10.1  Cliënt krijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de opleiding en overige diensten, dan wel de ter beschikking gestelde materialen, zulks ongeacht de vraag of die intellectuele eigendomsrechten bij GetCertified Opleidingen B.V. dan wel bij anderen berusten.

10.2  GetCertified Opleidingen B.V. verklaart dat wanneer naar haar beste weten de opleidingen en overige diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten, zij zo nodig de desbetreffende opleiding en overige diensten kan vervangen en wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van GetCertified Opleidingen B.V. kan worden verlangd.

10.3  Cliënt zal GetCertified Opleidingen B.V. onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op het intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de opleidingen en overige diensten. Alsdan is GetCertified Opleidingen B.V. bevoegd daartegen mede namens cliënt verweer te voeren of tegen derde rechtsmaatregelen te treffen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal cliënt GetCertified Opleidingen B.V. zijn optimale medewerking verlenen.

11.0  Verzuim en ontbinding.

11.1  Bij verzuim van cliënt of in een van de artikelen 10.2 genoemde gevallen is GetCertified Opleidingen B.V. bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst.

11.2  In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van

(het bedrijf van) cliënt, zullen alle overeenkomsten van rechtswegen zijn ontbonden, tenzij GetCertified Opleidingen B.V. binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen.

11.3  Het bepaalde in artikel 10.1 en 10.2 doet niet af aan de overige rechten van GetCertified Opleidingen B.V. op grond van de wet en de overeenkomst.

11.4  Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 10.1 of (ii) 10.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van GetCertified Opleidingen B.V. op cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van GetCertified Opleidingen B.V. op cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar (en is GetCertified Opleidingen B.V. gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In verband daarmee zullen GetCertified Opleidingen B.V. en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van cliënt te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Cliënt is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde GetCertified Opleidingen B.V. in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren).

             

12.0  Overmacht.

12.1  Indien GetCertified Opleidingen B.V. door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens cliënt kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. GetCertified Opleidingen B.V. zal cliënt zo spoedig mogelijke in kennis stellen van de overmacht toestand.

12.2  Duurt de overmacht toestand 14 dagen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt.

12.3  Ingeval van overmacht heeft cliënt geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet als GetCertified Opleidingen B.V. als gevolg van deze overmacht enig voordeel mocht hebben.

12.4  Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van GetCertified Opleidingen B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van GetCertified Opleidingen B.V. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijd van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, terrorisme, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie, burgerlijke ongehoorzaamheid of andere problemen bij de productie bij GetCertified Opleidingen B.V. of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij GetCertified Opleidingen B.V. als op locatie waar de opleiding plaatsvindt.

               

13.0  Ziekte van docent.

13.1  Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal GetCertified Opleidingen B.V. indien mogelijk binnen 72 uur voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.

13.2  Indien vervang binnen de gestelde termijn niet mogelijk blijkt te zijn, zal zij cliënt hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en is artikel 12 van toepassing.

13.3  Indien GetCertified Opleidingen B.V. binnen 72 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is artikel 12 niet van toepassing en kan cliënt geen recht doen gelden op vergoeding van schade, rente en kosten en/of korting op of vermindering van overeengekomen vergoeding.

14.0  Specifieke bepalingen voor: Open-inschrijvingen, Individuele Groeps trainingen en hetopenbreken van opleidingstrajecten.

14.1  Aanmeldingen dienen te geschieden per ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.

14.2  De aanmelding wordt door GetCertified Opleidingen B.V. op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Indien en voor zover GetCertified Opleidingen B.V. deelname van cliënt schriftelijk bevestigt, komt een overeenkomst tot stand.

14.3  Bij open-inschrijvingen behoudt GetCertified Opleidingen B.V. zich het recht voor om na het sluiten van de overeenkomst de tijden, datum en/of locatie te wijzigen. Na wijziging van tijden, datum en/of locatie heeft cliënt het recht zijn deelname alsnog binnen 4 dagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.

14.4  Wanneer cliënt besluit om een afgesloten overeenkomst (opleidingstrajecten) open te breken, dan zullen de meer kosten van deze handeling voor rekening zijn van cliënt. Meer kosten kunnen bestaan uit: ander opleidingsmateriaal, meer opleidingsdagen e.d. Deze kosten kunnen zonder het opstellen van een nieuwe overeenkomst worden door berekend.

14.5  Betalingen dient in alle gevallen (dus los van de factuurdatum) te geschieden uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de opleiding en zijn vanaf die datum direct opeisbaar.

15.0  Toepasselijk recht en rechtskeuze.

15.1  Op deze voorwaarden, almede op de overeenkomst, is Nederlands Recht van toepassing .

15.2  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

15.3  Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Arnhem, met dien verstande dat GetCertified Opleidingen B.V. het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen cliënt aanhangig te maken bij andere rechtelijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vordering kennis te nemen.

Op navraag wordt u kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toegezonden.

Alle voorgaande verkoop- en leveringsvoorwaarden komen met deze nieuwe uitgave te vervallen, hieraan kunnen geen rechten meer worden ontleend.